sacred-woman

Shamiyah Lathan

By Shamiyah Lathan

Hi, Iā€™m Shamiyah (Shuh-My-Uh)šŸ™‹šŸ¾ā€ā™€ļø. Here to learn and here for like minded melanated women who are ready to restore the matriarchy. TheWokeSister.com / IG: @TheWokeSister